Louis Vuitton Cruise 2015


Louis Vuitton Cruise 2015

The French luxury label heads to Monaco to showcase its latest collection

The French luxury label heads to Monaco to showcase its latest collection